Dotacja z Urzędu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Dotacja z Urzędu Pracy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą Urząd może ze środków Funduszu Pracy zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie Urząd może przyznać pracodawcy refundację w wysokości 21675,06 zł. Każdy Urząd Pracy może ustalić w regulaminie kwotę dotacji niższą niż maksymalna bo ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje jedynie na maksymalne kwoty wsparcia.

Warunki ubiegania się o refundację.
Do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawca dołącza oświadczenia o niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. O refundację nie może ubiegać się pracodawca, który rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunek pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Podmiot ubiegający się o refundację nie może być karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Na co można przeznaczyć otrzymaną dotację?
Środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, innych sprzętów stanowiących wyposażenie tworzonego stanowiska pracy.

Na co nie można przeznaczyć otrzymanej dotacji?
Nie mogą one zostać wykorzystane m.in na zakup ziemi, samochodów, towarów i surowców czy też wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy lokalu oraz remontów maszyn i urządzeń a także na opłaty m. in.: opłaty administracyjne, składki ZUS, podatki, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, czynsze, opłaty za energię elektryczną itp.

Informacje:

  • Pracodawca zobowiązuje się do wydatkowania refundacji zgodnie z celem na jaki została przyznana  oraz zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymania stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy,
  • W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia kolejnego bezrobotnego skierowanego przez Urząd lub proporcjonalnego zwrotu refundacji.
  • Dotacja jest wolna od podatku dochodowego.